0
KOSZYK
Brak produktów
RAZEM: 0.00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem ZABAW jest Multica Group Sp. z o.o. właściciel sklepu internetowego vetfactory.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Zabawach na fanpage Facebook oraz Instagram Vetfactory.pl.
3. Zabawa, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 'Regulaminem'), skierowana jest do użytkowników Instagram (zwanych dalej: ‘Użytkownikami’), którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie PL.
4. Udział w Zabawie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
5. W Zabawie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Zabawie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W Zabawie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Instagram i/lub Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Instagrama/Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
6. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele fanpage Vetfactory.pl i rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Zabawy, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Zabawy.
7. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
§ 2. Czas trwania Zabawy
Zabawa trwa w terminie określonym w danym poście z Zabawą
§ 3. Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Zabawie oraz nagrody
1. Wzięcie udziału w Zabawie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba, która spełni jednocześnie poniższe warunki: - jest użytkownikiem Facebook i/lub Instagram; - jest fanem profilu Organizatora (przez fanów rozumie się osoby, które polubiły określone w poście z Zabawą profile); - Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obrażających inne osoby, nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszenia, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.
3. Zabawa odbywa się na fanpage Facebook i/lub Instagram Vetfactory.pl
4. Nagrody:
Nagrody opisane są lub pokazane w każdym poście z zabawą
5. Zadanie określone jest w każdym poście z Zabawą
6. Komisja dokona oceny zgłoszeń uwzględniając zaangażowanie Uczestnika w poście z Zabawą i wyłoni zwycięzcę
7. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej. Nagrody zostaną wysłane na podany adres przez zwycięzcę po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
9. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Zabawą jest Organizator. Celem zebrania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Zabawy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z Zabawą, a w szczególności do ogłoszenia wyników Zabawy. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Zabawie, jak i wysyłkę nagród.
10. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Zabawy i w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z ustawą z dnia 29. października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)., na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Zabawy.
12. Dodanie zgłoszenia w Zabawie jest równoznaczne z :
Posiadaniem praw autorskich przez Uczestnika do danego tekstu lub zdjęcia
13. Odbiór nagrody (zgłoszenie się po nagrodę) przysługuje Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru jest przesłanie Organizatorowi pełnych danych adresowych Zwycięzcy na jakie ma zostać zrealizowana wysyłka. W przypadku nie przesłania danych adresowych Zwycięzca traci prawo do nagrody i przepada ona na rzecz Organizatora. Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.
14. Wyniki Zabaw podane będą na fanpage Facebook i/lub Instagram Vetfactory.pl, do 5 dni od zakończenia Zabawy ( w przypadku zdarzeń losowych o opóźnieniu zostaną poinformowani uczestnicy)
15. Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody do Zwycięzcy.
§ 4. Nadzór nad przebiegiem Zabawy
1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Zabawy, Organizator wyznaczy Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Zabawy, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Zabawą, przyznawaniem nagród itp.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Zabawy.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Zabawy i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
4. Zabawa prowadzona jest wyłącznie na terenie PL.
5. Nadzór nad Zabawą sprawuje Organizator.
6. Zarówno Uczestnicy Zabawy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie www.vetfactory.pl .  Organizator ma prawo zakończyć zabawę (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.
8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook oraz Instagram, ani z nim związany. Portal Facebook oraz Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na stronę vetfactory.pl przyjmujesz do wiadomości poniższe:
1) Administratorem ww. strony jest Multica Group Sp. z o.o.
2) Każdy, kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronach , wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a
3) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Dane można w każdym momencie usunąć.
4) Biorąc udział w organizowanych przez Administratora rozdaniach/konkursach, które w żaden sposób nie są powiązane z Fb/Instagram, wyrażasz zgodę na:
a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy,
b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów wysyłki nagrody
5) ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez opcję: „wyślij wiadomość” na profilu na Fb/Instagramie, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte.
Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dotyczy to usługi księgowej, pocztowej, kurierskiej, statystycznej, analitycznej
Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
 
TRM
NAF
Gain
SPILLERS
BUCAS
VetSpec
Winergy
HARTOG
MolliChaff

Popularne wyszukiwania:

Spillers Senior Conditioning Mix dla psa pasza dla konia suplementy dla koni ochrona przed owadami akcesoria dla koni dla jeźdźca dla konia animavet dla kota GAIN akcesoria jeździeckie Elektrolity dla koni Natural Animal Feeds Kurasyn TRM Kurasyn 360x pasza hodowlana cortaflex pasze dla koni pielęgnacja koni SPILLERS TRM NAF Magic NAF Magic Liquid NAF pasze dla koni sportowych suplementy TRM Stride pierwsza pomoc karma dla psów Equilibrium cortaflex dla koni karma dla kotów mydło do siodła VetSpec szampon dla konia lek przeciwzapalny i przeciwbólowy na stawy dla psa karma dla szczeniąt animal probiotyki dla koni prebiotyki pielęgnacja sprzętu jeździeckiego olej do siodła animal sklep TRM Kurasyn 360x 3,75L TRM Kurasyn 360x 1L NAF Superflex 5l NAF Superflex 2l NAF Superflex 1l Spillers Alfalfa Pro Fibre Spillers Daily Fibre Spillers Conditioning Fibre sieczka Spillers sieczka Spillers Happy Hoof Spillers Responce Instant Energy Mix Spillers Responce Slow Release Energy Cubes Spillers Responce Slow Release Energy Mix Spillers Oat Balancer Mix Spillers High Fibre Cubes Spillers Conditioning Cubes Spillers Conditioning Mix Spillers Meadow Herb Mix Spillers Horse & Pony Cubes Spillers Cool Mix NAF Superflex Senior NAF Braid It Up NAF Plait It Up NAF Superflex Liquid NAF Superflex glinka chłodząca dla konia żel chłodzący dla konia zel chłodzacy dla koni glinka chłodząca dla koni glinka rozgrzewająca dla koni glinka rozgrzewajaca dla konia Pasza Spillers Pasza dla koni Pasza na miesnie dla koni Preparat na stawy dla koni Preparat na stawy dla psa Suplement na stawy dla psa Preparat na stawy dla psów Stride Preparat na stawy dla psa Superflex Preparat na stawy dla konia Superflex suplement na stawy dla konia Suplementy na stawy dla psa Środki na stawy dla psa suplementy na kości i stawy psa witaminy na stawy dla psa Choroba zwyrodnieniowa stawów u psów pasza Gain
Dlaczego VETFactory?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.vetfactory.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera.

   
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy VETfactory.pl jest Multica Group Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Multica Group Sp. z o.o. wpisaną do KRS nr 0000930745, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 20A, kod pocztowy: 05-110, posiadający numer NIP: 5361958098 REGON: 520388875.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Vfactory pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.

Więcej informacji: www.vetfactory.pl/ODO
© VETFACTORY   |   ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY MOUTON.PL